A way to effectively learn to think? Meet Problem Based Learning.

Problem Based Learning to nauczanie metodą rozwiązywania problemów, które stawia ucznia w centrum procesu przekazywania wiedzy i skłania go do samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

Za twórcę metody Problem Based Learning uznaje się amerykańskiego filozofa i pedagoga Johna Deweya. Proponował on odejście od behawioralnego sposobu nauczania, kładąc nacisk na nauce poprzez działanie związane bezpośrednio z doświadczeniami uczniów.
Podstawą nauczania problemowego jest konstruktywizm, który zakłada, że każdy człowiek potrafi uczyć się aktywnie i samodzielnie, co uznaję się potencjałem twórczym. Dany model nauczania zakłada zdobywanie przez jednostkę doświadczeń, co w dalszym ciągu powoduje przetworzenie, interpretację i wyciągnięcie wniosków.
Ten proces nosi nazwę “konstruowanie wiedzy”, która cechuje się subiektywnym charakterem. Podczas szukania rozwiązania uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności i może w dużej mierze samodzielnie decydować o ich zakresie, bo zagadnienia pojawiają się i są rozwiązywane w miarę zagłębienia się w temat.

Główne założenia metody PBL to:

  • Uczeń ma być odpowiedzialny za uczenie się,
  • Problemy stawiane w nauczaniu PBL muszą być możliwie podobne do sytuacji z codziennego życia, tzn. podaje się jedynie początkowe dane, które mają pobudzać uczniów do proponowania różnorodnych hipotez dotyczących przyczyn danej sytuacji i możliwych rozwiązań,
  • Informacje należy łączyć ze zdobytą wiedzą z różnych działów programu nauczania, które są istotne dla zrozumienia i rozwiązania aktualnego problemu podobnie jak w sytuacjach w pracy, człowiek musi odwoływać się do wiedzy już zdobytej i odpowiednio ją wykorzystać w rozwiązywaniu rzeczywistych zagadnień. Tak przedstawiony problem pozwala z jednej strony ugruntować wiedzę już zdobytą, a z drugiej połączyć ją z nowymi informacjami,
  • Uczeń powinien współpracować z innymi członkami grupy; Współpraca ta jest uznawana w PBL za istotną umiejętność, którą uczeń powinien nabyć podczas edukacji. Nauczyciel ma za zadanie zachęcać do współpracy zarówno w czasie trwania pracy nad problemem w ramach zajęć, jak również poza nimi,
  • Należy przeprowadzić końcową analizę wyników pracy nad problemem. Po ostatecznym rozwiązaniu problemu powinien znaleźć się czas na dyskusję i analizę zdobytych w procesie rozwiązywania zadania informacji i zastosowanego sposobu rozumowania,
  • Na końcu należy przeprowadzić ocenę pracy. Ocena taka jest bardzo cenną informacją zwrotną dla ucznia, który dzięki niej ma szansę doskonalić się i zwiększać swoją skuteczność w rozwiązywaniu zadań w przyszłości.

Stosując metodę PBL na zajęciach, nasi lektorzy wspomagają się afirmację językową. Stanowi ona duże ułatwienie do wprowadzenia metody PBL. Polega na tworzeniu otoczenia naturalnego, w którym funkcjonujemy, otoczeniem „in English”.
Zatem, jest to wymiana przyswajanych na co dzień treści w j. polskim na treści w j. angielskim.

All the methods we teach are aimed at general improvement of communicativeness and naturalness of speaking and understanding, i.e. we teach all aspects of the language (e.g. grammar, vocabulary, listening) in such a way that they serve communication, not only teaching a given aspect or skills. So, we are not teaching grammar as such, but we are teaching a new skill that allows us to express certain content and that is realized through specific grammatical structures.

Dowiedz się więcej i zapoznaj sie z naszą ofertą! 🙂 https://tutornaasap.edu.pl/oferta/