Sposób na efektywną naukę myślenia? Poznaj Problem Based Learning.

Problem Based Learning to nauczanie metodą rozwiązywania problemów, które stawia ucznia w centrum procesu przekazywania wiedzy i skłania go do samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

Za twórcę metody Problem Based Learning uznaje się amerykańskiego filozofa i pedagoga Johna Deweya. Proponował on odejście od behawioralnego sposobu nauczania, kładąc nacisk na nauce poprzez działanie związane bezpośrednio z doświadczeniami uczniów.
Podstawą nauczania problemowego jest konstruktywizm, który zakłada, że każdy człowiek potrafi uczyć się aktywnie i samodzielnie, co uznaję się potencjałem twórczym. Dany model nauczania zakłada zdobywanie przez jednostkę doświadczeń, co w dalszym ciągu powoduje przetworzenie, interpretację i wyciągnięcie wniosków.
Ten proces nosi nazwę “konstruowanie wiedzy”, która cechuje się subiektywnym charakterem. Podczas szukania rozwiązania uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności i może w dużej mierze samodzielnie decydować o ich zakresie, bo zagadnienia pojawiają się i są rozwiązywane w miarę zagłębienia się w temat.

Główne założenia metody PBL to:

  • Uczeń ma być odpowiedzialny za uczenie się,
  • Problemy stawiane w nauczaniu PBL muszą być możliwie podobne do sytuacji z codziennego życia, tzn. podaje się jedynie początkowe dane, które mają pobudzać uczniów do proponowania różnorodnych hipotez dotyczących przyczyn danej sytuacji i możliwych rozwiązań,
  • Informacje należy łączyć ze zdobytą wiedzą z różnych działów programu nauczania, które są istotne dla zrozumienia i rozwiązania aktualnego problemu podobnie jak w sytuacjach w pracy, człowiek musi odwoływać się do wiedzy już zdobytej i odpowiednio ją wykorzystać w rozwiązywaniu rzeczywistych zagadnień. Tak przedstawiony problem pozwala z jednej strony ugruntować wiedzę już zdobytą, a z drugiej połączyć ją z nowymi informacjami,
  • Uczeń powinien współpracować z innymi członkami grupy; Współpraca ta jest uznawana w PBL za istotną umiejętność, którą uczeń powinien nabyć podczas edukacji. Nauczyciel ma za zadanie zachęcać do współpracy zarówno w czasie trwania pracy nad problemem w ramach zajęć, jak również poza nimi,
  • Należy przeprowadzić końcową analizę wyników pracy nad problemem. Po ostatecznym rozwiązaniu problemu powinien znaleźć się czas na dyskusję i analizę zdobytych w procesie rozwiązywania zadania informacji i zastosowanego sposobu rozumowania,
  • Na końcu należy przeprowadzić ocenę pracy. Ocena taka jest bardzo cenną informacją zwrotną dla ucznia, który dzięki niej ma szansę doskonalić się i zwiększać swoją skuteczność w rozwiązywaniu zadań w przyszłości.

Stosując metodę PBL na zajęciach, nasi lektorzy wspomagają się afirmację językową. Stanowi ona duże ułatwienie do wprowadzenia metody PBL. Polega na tworzeniu otoczenia naturalnego, w którym funkcjonujemy, otoczeniem „in English”.
Zatem, jest to wymiana przyswajanych na co dzień treści w j. polskim na treści w j. angielskim.

Wszystkie metody, którymi uczymy są nastawione na ogólną poprawę komunikatywności i naturalności mówienia oraz rozumieniu tzn. uczymy wszystkich aspektów języka (np. gramatyki, słownictwa, słuchania) w taki sposób, by służyły one komunikacji, a nie tylko nauczaniu danego aspektu czy umiejętności. Tak więc, nie uczymy gramatyki jako takiej, ale uczymy pewnej nowej umiejętności, która pozwala nam wyrażać dane treści, a która jest realizowana poprzez określone struktury gramatyczne.

Dowiedz się więcej i zapoznaj sie z naszą ofertą! 🙂 https://tutornaasap.edu.pl/oferta/