Znaczenie pedagogiczne, społeczne i ekonomiczne w rozeznaniu efektywności edukacji

Najważniejszym kryterium efektywności nauczania są cele lekcji wyrażane w kategoriach czynności i zadań. Ogólnym ważnym kryterium jest stopień przygotowania do pracy zawodowej. Jego szczegółowym kryterium jest: samodzielność, wydajność, inicjatywa w działalności zawodowej, zdolność przystosowania się do wykonywania różnych zawodowych funkcji, zadowolenie z wykonywanej pracy, innowacje, pomysły, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, trwałość stosunku służbowego.

Rozeznanie efektywności edukacji ma ważne znaczenie pedagogiczne, społeczne i ekonomiczne. Jest przede wszystkim niezbędne dla nauczycieli aby mogli w sposób odpowiedzialny podejmować decyzje w zakresie ulepszania treści, metod, form i środków dydaktycznych. Samoocena i samokontrola własnej pracy nauczyciela przyczynia się do zwiększenia efektywności prowadzonych przez nich zajęć i wyznacza nowe innowacyjne drogi nauczania.  

Ważnym czynnikiem jest realistyczne i jasne określenie celów efektywności kształcenia, które powinny uwzględniać potrzeby ucznia jak również zmieniającego się społeczeństwa i zrozumienie wagi dążenia do ich osiągnięcia zarówno przez nauczycieli jak i uczniów. Rola mediów jako środków dydaktycznych oraz dobra znajomość grupy uczącej się w kontekście różnorodności i wielokulturowości to również bardzo istotne czynniki. Cele nauczania odgrywające podstawową rolę w procesie kształcenia, stanowią kryterium doboru i układu treści nauczania, form, metod i środków dydaktycznych, kontroli i oceny wiedzy uczniów. Program edukacyjny zdefiniowany jest jako system celów kształcenia i wychowania, jakie uczeń powinien osiągnąć pod kierunkiem nauczyciela w czasie przewidzianym w planie nauczania na realizację danego przedmiotu np. języka angielskiego.

Możemy zatem zadać sobie pytanie, co ma największy wpływ na skuteczność nauczania języków w tym języka angielskiego? Czynniki, które mają wpływ na efektywność nauki w szkołach językowych i nie tylko można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Te zewnętrzne skupiają się na samym uczniu, jego chęci do nauki języka angielskiego, postawie, determinacji, zaangażowaniu, motywacji, odwagi, podejmowaniu decyzji, systematyczności, cierpliwości i ciężkiej pracy. Wiele uczniów przerzuca odpowiedzialność nauczania na czynniki zewnętrzne związane z formą oraz narzędziami dydaktycznymi włączanymi do procesu edukacyjnego. Według nich to nauczyciel ma największy wpływ na ich efekty w nauce języka, jego nastawienie, postawa, motywacja. Najważniejszym jest jednak zaangażowanie ucznia i nauczyciela, komfort dla obu stron w tym przyjemna atmosfera.

Dowiedz się więcej i zapoznaj się z naszą ofertą! 🙂
https://tutornaasap.edu.pl/oferta/